Maszyny do robót ziemnych i drogowych

Maszyny do robót ziemnych i drogowych

Wykaz Certyfikowanych kwalifikowanych. 

Polski Instytut Certyfikacji posiada Akredytację PCA w zakresie certyfikacji Operatorów Wozideł Technologicznych oraz Operatorów Maszyn do Produkcji Sortowania i Uszlachetniania Kruszyw. Wykaz maszyn i urządzeń według typu urządzenia, w których prowadzona jest certyfikacja w zakresie Maszyny do robót ziemnych i drogowych podzielone według typu maszyny przedstawiamy poniżej:

L.p.

Podział według typu maszyny

1

Układarki poboczy

2

Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych

3

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw - proces akredytowany

4

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne


L.p.

Podział według typu maszyny

1

Koparki jednonaczyniowe

2

Koparkoładowarki

3

Koparki wielonaczyniowe

4

Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów

5

Spycharki

6

Równiarki

7

Zgarniarki

8

Ładowarki jednonaczyniowe

9

Pogłębiarki pływające

10

Palownice

11

Kafary

12

Wiertnice do kotwi

13

Wiertnice do technologii bezwykopowych

14

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

15

Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

16

Repavery i remixery

17

Remontery nawierzchni dróg

18

Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne

19

Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

20

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych

21

Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych

22

Maszyny do stabilizacji gruntów

23

Walce drogowe

24

Wielozadaniowe nośniki sprzętu


Program szkolenia

Na podstawie określonych przez Polski Instytut Certyfikacji minimalnych czasów szkolenia, przygotowuje programy szkolenia. Ośrodki egzaminacyjno-szkoleniowe zobligowane są do realizacji na ich podstawie szkolenia w zakresie certyfikacji. 


Minimalny czas szkolenia, obejmuje sumaryczną liczbę godzin dla szkolenia teoretycznego i praktycznego dla danej grupy maszyny. Dokładna liczba godzin zajęć została przedstawiona w tabeli.


L.p.

Grupy maszyn i urządzeń technicznych

Liczba godzin t / p

1

Maszyny do robót ziemnych i drogowych

24/16

t- teoria / p - praktyka


Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny dotyczy wiedzy ogólnej i zasad BHP, budowy, bezpiecznej eksploatacji maszyn, norm i specjalistycznych zakresów opisanych dla poszczególnych grup maszyn. Podczas egzaminu teoretycznego kandydat rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, to znaczy do każdego z pytań dokonuje wyboru jednej właściwej odpowiedzi z trzech możliwych

L.p.

Grupy maszyn i urządzeń technicznych

Liczba pytań o / s

1

Maszyny do robót ziemnych i drogowych

12/8

o – ogólne / s – specjalistyczne
Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny obejmuje: 

  • sprawdzenie umiejętności związanymi z bezpieczna obsługą maszyn i urządzeń, 
  • przeprowadzenie zalecanych obsług technicznych, 
  • wykonanie zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez egzaminatora, obejmujących pełne cykle pracy maszyn i urządzeń. 

Czas egzaminu zależy od rodzaju zadań egzaminacyjnych, dopuszczalny czas realizacji zadań egzaminacyjnych wynosi 30 min.


Kandydat

Kandydaci, niezależnie czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą: przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu szkoleniowego, w uznanym przez Jednostkę Certyfikującą ośrodku egzaminacyjno-szkoleniowym, przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym typie maszyny, przestrzegać „Zasad etyki” opublikowanych przez Jednostkę, jeżeli wymagają tego inne przepisy prawne, posiadać stosowne uprawnienia.

« Wszystkie certyfikaty