Maszyny do obsługi naziemnej lotnisk

Maszyny do obsługi naziemnej lotnisk

Wykaz zakresów certyfikacji


Wykaz maszyn i urządzeń według typu urządzenia, dla których prowadzona jest certyfikacja przedstawiamy poniżej:L.p.

Podział według typu maszyny

1

Oczyszczarka lotniskowa

2

Odladzacz samolotu

3

Rękaw lotniczy

4

Urządzenia do odśnieżania

5

Samochody transportowe do kontenerów

6

Pomosty transportowe

7

Wózki transportowe

8

Drabinki transportoweProgram szkolenia

Na podstawie określonych przez Polski Instytut Certyfikacji minimalnych czasów szkolenia, przygotowuje programy szkolenia. Ośrodki egzaminacyjno-szkoleniowe zobligowane są do realizacji na ich podstawie szkolenia w zakresie certyfikacji. 

Minimalny czas szkolenia, obejmuje sumaryczną liczbę godzin dla szkolenia teoretycznego i praktycznego dla danej grupy maszyny. Dokładna liczba godzin zajęć została przedstawiona w tabeli.L.p.

Grupy maszyn i urządzeń technicznych

Liczba godzin t / p

1

Maszyny do obsługi naziemnej lotnisk

32/16

t- teoria / p - praktykaEgzamin teoretyczny 

Egzamin teoretyczny dotyczy wiedzy ogólnej i zasad BHP, budowy, bezpiecznej eksploatacji maszyn, norm i specjalistycznych zakresów opisanych dla poszczególnych grup maszyn. Podczas egzaminu teoretycznego kandydat rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, to znaczy do każdego z pytań dokonuje wyboru jednej właściwej odpowiedzi z trzech możliwych


L.p.

Grupy maszyn i urządzeń technicznych

Liczba pytań o / s

1

Maszyny do obsługi naziemnej lotnisk

24/12

o – ogólne / s – specjalistyczne
Egzamin praktyczny 

Egzamin praktyczny obejmuje: 

  • sprawdzenie umiejętności związanymi z bezpieczna obsługą maszyn i urządzeń, 
  • przeprowadzenie zalecanych obsług technicznych, 
  • wykonanie zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez egzaminatora, obejmujących pełne cykle pracy maszyn i urządzeń. 

Czas egzaminu zależy od rodzaju zadań egzaminacyjnych, dopuszczalny czas realizacji zadań egzaminacyjnych wynosi 30 min.Kandydat

Kandydaci, niezależnie czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą: przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu szkoleniowego, w uznanym przez Jednostkę Certyfikującą ośrodku egzaminacyjno-szkoleniowym oraz przestrzegać „Zasad etyki” opublikowanych przez Jednostkę.

Ponadto jeżeli procesem certyfikacji objęty jest zakres zawodów regulowanych prawnie Kandydat powinien posiadać stosowne uprawnienia ( Procesy certyfikacji w zakresie zawodów regulowanych  są realizowane  WYŁĄCZNIE  dla osób posiadających odpowiednie państwowe uprawnienia).

« Wszystkie certyfikaty