Maszyny do prac leśnych i obróbki drewna

Maszyny do prac leśnych i obróbki drewna


Wykaz Certyfikowanych kwalifikowanch 

Wykaz maszyn i urządzeń według typu urządzenia, w których prowadzona jest certyfikacja w zakresie Maszyn górniczych podzielone według typu:


Podział według typu maszyny

Zwałowarki,

Ładowarki wielonaczyniowe

Przenośnik zgrzebłowy

Ciągniki manewrowe

Kolejki podwieszane

Kolejki spągowe

Kombajn ścianowy

Kombajn chodnikowy

Wóz wiertniczy

Wóz kotwiący

Palniki wrębowe

Perforatory


Program szkolenia 

Na podstawie określonych przez Polski Instytut Certyfikacji minimalnych czasów szkolenia, przygotowuje programy szkolenia. Ośrodki egzaminacyjno-szkoleniowe zobligowane są do realizacji na ich podstawie szkolenia w zakresie certyfikacji. Minimalny czas szkolenia, obejmuje sumaryczną liczbę godzin dla szkolenia teoretycznego i praktycznego dla danej grupy maszyny. Dokładna liczba godzin zajęć została przedstawiona w tabeli.Grupy maszyn i urządzeń technicznych

1

24/16

L.p.

Liczba pytań o / s

Maszyny górnicze

o – ogólne / s – specjalistyczne


Egzamin praktyczny 

Egzamin praktyczny obejmuje:

  • sprawdzenie umiejętności związanymi z bezpieczna obsługą maszyn i urządzeń,
  • przeprowadzenie zalecanych obsług technicznych,
  • wykonanie zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez egzaminatora, obejmujących pełne cykle pracy maszyn i urządzeń.

Czas egzaminu zależy od rodzaju zadań egzaminacyjnych, dopuszczalny czas realizacji zadań egzaminacyjnych wynosi 30 min.


Kandydat 

Kandydaci, niezależnie czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą: przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu szkoleniowego, w uznanym przez Jednostkę Certyfikującą ośrodku egzaminacyjno-szkoleniowym, przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym typie maszyny, przestrzegać „Zasad etyki” opublikowanych przez Jednostkę, jeżeli wymagają tego inne przepisy prawne, posiadać stosowne uprawnienia.

« Wszystkie certyfikaty