Maszyny do prac leśnych i obróbki drewna

Maszyny do prac leśnych i obróbki drewna


Wykaz zakresów certyfikacji


Wykaz maszyn i urządzeń według typu urządzenia, dla których prowadzona jest certyfikacja przedstawiamy poniżej:

Polski Instytut Certyfikacji posiada Akredytację PCA w zakresie certyfikacji Operatorów Wozideł Technologicznych oraz Operatorów Maszyn do Produkcji Sortowania i Uszlachetniania Kruszyw.


Przenośnik zgrzebłowy

Kombajn ścianowy

Palniki wrębowe

24/16

o – ogólne / s – specjalistyczne


Egzamin praktyczny 

Egzamin praktyczny obejmuje:

  • sprawdzenie umiejętności związanymi z bezpieczna obsługą maszyn i urządzeń,
  • przeprowadzenie zalecanych obsług technicznych,
  • wykonanie zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez egzaminatora, obejmujących pełne cykle pracy maszyn i urządzeń.

Czas egzaminu zależy od rodzaju zadań egzaminacyjnych, dopuszczalny czas realizacji zadań egzaminacyjnych wynosi 30 min.


Kandydat

Kandydaci, niezależnie czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą: przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu szkoleniowego, w uznanym przez Jednostkę Certyfikującą ośrodku egzaminacyjno-szkoleniowym oraz przestrzegać „Zasad etyki” opublikowanych przez Jednostkę.

Ponadto jeżeli procesem certyfikacji objęty jest zakres uprawnień regulowanych prawnie Kandydat powinien posiadać stosowne uprawnienia.

« Wszystkie certyfikaty