Maszyny i urządzenia techniczne

  Oferta certyfikacji w grupie MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE pozwala na niezależne potwierdzenie kwalifikacji w zakresie:

  • operatora maszyn budowlanych
  • operatora maszyn rolniczych
  • operatora maszyn do obsługi naziemnej lotnisk
  • operatora maszyn do prac leśnych i obróbki drewna
  • operatora maszyn górniczych
  • operatora maszyn, urządzeń i narzędzi

Osoby przystępujące do procesu Certyfikacji powinny spełniać minimalne wymagania w zakresie szkolenia, mi.in:

- ukończone 18 lat

- ukończenie szkoły minimum podstawowej

- posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym typie maszyny.

- przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia (zarówno szkolenia teoretycznego, jak i praktycznego) w zakresie danej grupy maszyn i w podziale na typ urządzenia, w którym wnioskuje o certyfikację. Szkolenie musi być zorganizowane zgodnie z wytycznymi programu certyfikacji, w uznanym przez Jednostkę ośrodku egzaminacyjno-szkoleniowym. Z obowiązkowego szkolenia zwolnione są osoby, które w okresie do pięciu lat przed przystąpieniem do programu certyfikacji, uzyskały uprawnienia państwowe do obsługi maszyn i urządzeń, co do których wnioskują o certyfikację.

- złożyć wniosek  wraz dokumentami uzupełniającymi.

 

Osoby ubiegające się o Certyfikację przystępują do egzaminu zarówno praktycznego jaki teoretycznego przed komisją powołaną przez Polski Instytut Certyfikacyjny.

Kandydat, który uzyska pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego otrzymuje certyfikat wydany przez Jednostkę, potwierdzający jego kompetencje i kwalifikacje w określonym na „Wniosku o certyfikację” zakresie.

Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat. Rozpoczęciem okresu ważności jest data wydania certyfikatu

Odnowienie certyfikatu następujące po upływie okresu ważności certyfikacji i przebiega identycznie jak proces początkowej certyfikacji, ale bez konieczności ponownego ukończenia szkolenia.

Przed upływem okresu ważności certyfikatu i po każdych 5 latach certyfikacja może zostać odnowiona przez Jednostkę na kolejny 5-letni okres po przedstawieniu:

-     udokumentowanego dobrego stanu zdrowia,

-     udokumentowanego potwierdzenia ciągłej zadowalającej pracy, bez istotnych przerw w danej grupie maszyn i urządzeń.

-     pozytywnego wyniku egzaminu

Aby uzyskać odnowienie certyfikatu osoba certyfikowana ma obowiązek rozpoczęcia procedury wymaganej dla odnowienia – analogicznie jak dla początkowej certyfikacji, z informacją na „Wniosku o certyfikację” o odnowieniu certyfikatu.

 


 

 

 

 

 


« Wszystkie certyfikaty