Maszyny do robót ziemnych i drogowych

Maszyny do robót ziemnych i drogowych

Wykaz zakresów certyfikacji

Polski Instytut Certyfikacji posiada Akredytację PCA w zakresie certyfikacji Operatorów Wozideł Technologicznych oraz Operatorów Maszyn do Produkcji Sortowania i Uszlachetniania Kruszyw.


Wykaz maszyn i urządzeń według typu urządzenia, dla których prowadzona jest certyfikacja przedstawiamy poniżej:

L.p.

Podział według typu maszyny

1

Układarki poboczy

2

Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych

3

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw - proces akredytowany PCA

4

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne


L.p.

Podział według typu maszyny

1

Układarki poboczy

2

Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych

3

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw - proces akredytowany PCA

4

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne


L.p.

Podział według typu maszyny

1

Koparki jednonaczyniowe*

2

Koparkoładowarki*

3

Koparki wielonaczyniowe*

4

Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów*

5

Spycharki*

6

Równiarki*

7

Zgarniarki*

8

Ładowarki jednonaczyniowe*

9

Pogłębiarki pływające*

10

Palownice*

11

Kafary*

12

Wiertnice do kotwi*

13

Wiertnice do technologii bezwykopowych*

14

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych*

15

Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych*

16

Repavery i remixery*

17

Remontery nawierzchni dróg*

18

Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne*

19

Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym*

20

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych*

21

Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych*

22

Maszyny do stabilizacji gruntów*

23

Walce drogowe*

24

Wielozadaniowe nośniki sprzętu*

*obszar/zawód regulowany prawnie, 


Program szkolenia

Na podstawie określonych przez Polski Instytut Certyfikacji minimalnych czasów szkolenia, przygotowuje programy szkolenia. Ośrodki egzaminacyjno-szkoleniowe zobligowane są do realizacji na ich podstawie szkolenia w zakresie certyfikacji. 


Minimalny czas szkolenia, obejmuje sumaryczną liczbę godzin dla szkolenia teoretycznego i praktycznego dla danej grupy maszyny. Dokładna liczba godzin zajęć została przedstawiona w tabeli.


L.p.

Grupy maszyn i urządzeń technicznych

Liczba godzin t / p

1

Maszyny do robót ziemnych i drogowych

24/16

t- teoria / p - praktyka


Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny dotyczy wiedzy ogólnej i zasad BHP, budowy, bezpiecznej eksploatacji maszyn, norm i specjalistycznych zakresów opisanych dla poszczególnych grup maszyn. Podczas egzaminu teoretycznego kandydat rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, to znaczy do każdego z pytań dokonuje wyboru jednej właściwej odpowiedzi z trzech możliwych

L.p.

Grupy maszyn i urządzeń technicznych

Liczba pytań o / s

1

Maszyny do robót ziemnych i drogowych

12/8

o – ogólne / s – specjalistyczne
Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny obejmuje: 

  • sprawdzenie umiejętności związanymi z bezpieczna obsługą maszyn i urządzeń, 
  • przeprowadzenie zalecanych obsług technicznych, 
  • wykonanie zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez egzaminatora, obejmujących pełne cykle pracy maszyn i urządzeń. 

Czas egzaminu zależy od rodzaju zadań egzaminacyjnych, dopuszczalny czas realizacji zadań egzaminacyjnych wynosi 30 min.


Kandydat

Kandydaci, niezależnie czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą: przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu szkoleniowego, w uznanym przez Jednostkę Certyfikującą ośrodku egzaminacyjno-szkoleniowym oraz przestrzegać „Zasad etyki” opublikowanych przez Jednostkę.

Ponadto jeżeli procesem certyfikacji objęty jest zakres zawodów regulowanych prawnie Kandydat powinien posiadać stosowne uprawnienia ( Procesy certyfikacji w zakresie zawodów regulowanych  są realizowane  WYŁĄCZNIE  dla osób posiadających odpowiednie państwowe uprawnienia).

« Wszystkie certyfikaty