Maszyny, urządzenia i narzędzia

Maszyny, urządzenia i narzędzia

Wykaz Certyfikowanych kwalifikowanch


Wykaz maszyn i urządzeń według typu urządzenia, w których prowadzona jest certyfikacja w zakresie Maszyny, urządzenia i narzędzia podzielone według typu:

  •  GRUPA A

L.p.

Podział według typu maszyny

1

Kompaktory

2

Wozidła technologiczne

3

Zamiatarki drogowe

4

Samojezdne platformy transportowe

5

Ścinarki poboczy

6

Rozdrabniarki gałęzi

7

Przenośniki taśmowe

8

Kosiarki samojezdne

9

Kosy spalinowe

10

Motopompy

11

Torkietnice i agregaty tynkarskie

12

Malowarki znaków na jezdni

13

Odsnieżarki mechaniczne

14

Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne

15

Wibroprasy / prasy

16

Przecinarki plazmowe cnc

17

Wozy asenizacyjne

18

Ratraki

19

Obrabiarki

20

Traki poziome i pionowe

21

Pilarki mechaniczne

22

Pistolety do wstrzeliwania kołków

22

Hakowy - Sygnalista

23

Wyciągi linowe, wspinaczkowe i asekuracyjne

24

Narzędzie ręczne o napędzie spalinowym, elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym


  •  GRUPA B

L.p.

Podział według typu maszyny

1

Lokomotywki wąskotorowe

2

Suwnice

3

Żurawie

4

Podesty ruchome

5

Wózki jezdniowe podnośnikowe

6

Sprężarki przewoźne

7

Elektrownie przewoźne


Program szkolenia

Na podstawie określonych przez Polski Instytut Certyfikacji minimalnych czasów szkolenia, przygotowuje programy szkolenia. Ośrodki egzaminacyjno-szkoleniowe zobligowane są do realizacji na ich podstawie szkolenia w zakresie certyfikacji. Minimalny czas szkolenia, obejmuje sumaryczną liczbę godzin dla szkolenia teoretycznego i praktycznego dla danej grupy maszyny. Dokładna liczba godzin zajęć została przedstawiona w tabeli.
L.p.

Grupy maszyn i urządzeń technicznych

Liczba godzin t / p

1

Maszyny, urządzenie i narzędzia

24/8

t- teoria / p - praktyka


Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny dotyczy wiedzy ogólnej i zasad BHP, budowy, bezpiecznej eksploatacji maszyn, norm i specjalistycznych zakresów opisanych dla poszczególnych grup maszyn. Podczas egzaminu teoretycznego kandydat rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, to znaczy do każdego z pytań dokonuje wyboru jednej właściwej odpowiedzi z trzech możliwych


L.p.

Grupy maszyn i urządzeń technicznych

Liczba pytań o / s

1

Maszyny, urządzenie i narzędzia

12/8

o – ogólne / s – specjalistyczneEgzamin praktyczny 

Egzamin praktyczny obejmuje:

  • sprawdzenie umiejętności związanymi z bezpieczna obsługą maszyn i urządzeń,
  • przeprowadzenie zalecanych obsług technicznych,
  • wykonanie zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez egzaminatora, obejmujących pełne cykle pracy maszyn i urządzeń.

Czas egzaminu zależy od rodzaju zadań egzaminacyjnych, dopuszczalny czas realizacji zadań egzaminacyjnych wynosi 30 min.


Kandydat 

Kandydaci, niezależnie czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą: przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu szkoleniowego, w uznanym przez Jednostkę Certyfikującą ośrodku egzaminacyjno-szkoleniowym, przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym typie maszyny, przestrzegać „Zasad etyki” opublikowanych przez Jednostkę, jeżeli wymagają tego inne przepisy prawne, posiadać stosowne uprawnienia.

« Wszystkie certyfikaty