RT - Personel badań radiograficznych - Proces nie jest akredytowany.

RT - Personel badań radiograficznych - Proces nie jest akredytowany.

Certyfikacja personelu badań nieniszczących


Badania, których celem jest sprawdzenie stanu fizycznego, właściwości oraz ewentualnych wad badanego materiału czy wyrobu bez zmian jego cech użytkowych wymagają dużych umiejętności i wiedzy. Dla powodzenia tego typu badań ważne jest, żeby personel odpowiadający za ten proces posiadał kwalifikacje potwierdzone certyfikatem zgodnie normą EN ISO 9712:2022. Polski Instytut Certyfikacji posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu procesu certyfikacji pracowników w tym zakresie.

Certyfikacja personelu badań nieniszczących
według normy PN-EN ISO 9712: 2022 jest prowadzona w następujących metodach oraz stopniach:

 • RT – personel badań radiograficznych – stopnie certyfikacji 1, 2, 3

Nasz system certyfikacji personelu badań nieniszczących spełnia normę EN ISO 9712:2022, która opisuje dokładną rolę i odpowiedzialność, jaką ponosi jednostka certyfikująca tych pracowników. Osoby uczestniczące w certyfikowanych kursach nabywają potrzebne umiejętności i wiedzę konieczną do wykonywania badań, co potwierdzone jest zdaniem odpowiedniego egzaminu przeprowadzonego w jednym z naszych ośrodków. 

Posiadanie takich uprawnień przez pracowników nobilituje pracodawcę zatrudniającego osoby o potwierdzonej wiedzy i umiejętnościach. Co więcej, ma on pewność, że korzysta z usług osób doskonale przygotowanych do pełnienia powierzonych funkcji. 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą w zakresie certyfikacji personelu badań nieniszczących


Naszym klientom umożliwiamy uzyskanie certyfikatu inspektora NDT w następujących sektorach oraz następujących sektorach wyrobów: 


 • sektory wyrobów: 
 • (c) – odlewy (materiały żelazne i nieżelazne); 
 • (f) – odkuwki (wszystkie typy odkuwek: materiały żelazne i nieżelazne); 
 • (w) – złącza spawane (wszystkie rodzaje spoin i złącza lutowane z materiałów żelaznych i nieżelaznych); 
 • (t) – rury różnych średnic (bez szwu, spawane, materiały żelazne i nieżelazne, włączając w to wyroby płaskie do produkcji rur spawanych); 
 • (wp) – wyroby przerabiane plastycznie z wyjątkiem odkuwek (np. płyty, wałki, pręty); 
 • (p) – materiały kompozytowe 

 • sektory przemysłowe składają się z sektorów wyrobów i obejmują wszystkie lub wybrane wyroby: 
 • (A) – wytwarzanie; 
 • (B) – badania przed- i eksploatacyjne, w tym wytwarzanie; 
 • (C) – utrzymanie ruchu kolei. 

Możliwe warianty certyfikacji 

Metody NDTStopnie certyfikacjiSektory przemysłoweSektory wyrobów
RT1, 2, 3A, B, Cc, f, w, t, wp, p 


Słowniczek: 

Zastosowane skróty-oznaczenia sektorów wyrobów pochodzą od angielskich terminów:

A: Wytwarzanie / Manufacturing contains 

B: Badania przed-i w czasie eksploatacji łącznie z wytwarzaniem/ Pre-and in-service testing which includes manufacturing 

(c) odlewy, (f) odkuwki, (w) wyroby spawane, (wp) wyroby walcowane, (t) rury wraz z wyrobami płaskimi przeznaczonymi do wytwarzania rur zgrzewanych/spawanych (c) castings, (f) forgings, (w) welded products, (wp) wrought products, (t) tubes and pipes, including flat products for the manufacturing of welded pipes 


Kandydat: 
Kandydaci, niezależnie czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą: 


 • Przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu szkoleniowego; 
 • Przedstawić weryfikowalne udokumentowane potwierdzenie, że praktyka została odbyta pod kwalifikowanym nadzorem; 
 • Przedstawić udokumentowane potwierdzenie zdolności widzenia; 
 • Przestrzegać kodeksu etycznego opublikowanego przez jednostkę certyfikującą. 


Osoba Certyfikowana:
Osoba certyfikowana musi: 


 • Przestrzegać kodeksu etycznego opublikowanego przez jednostkę certyfikującą; 
 • Przejść coroczne badanie zdolności widzenia, oraz przedłożyć wyniki takiego badania pracodawcy; 
 • Powiadomić jednostkę certyfikującą i pracodawcę, jeżeli warunki ważności certyfikacji nie są spełnione. 


Szkolenie:
Kandydat starający się o certyfikację musi przedstawić udokumentowane potwierdzenie (akceptowalne dla jednostki certyfikującej) ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia (zarówno szkolenia teoretycznego, jak i praktycznego) w metodzie, stopniu i sektorze, w którym wnioskuje o certyfikację. Szkolenie musi być zorganizowane zgodnie z wytycznymi podanymi w ISO/TR 25108, natomiast treść programu takiego szkolenia musi być zgodna z wytycznymi CEN/ISO TR 25107. 


Minimalny czas szkolenia
Minimalny czas szkolenia, obejmujący sumaryczną ilość godzin dla szkolenia teoretycznego i praktycznego w danej metodzie, dla stopni 1, 2 oraz 3 podano w Tabeli nr 3.

Tabela 3- Minimalne wymagania w zakresie szkolenia

Metody NDT1.stopień [ilość wymaganych godzin]2.stopień [ilość wymaganych godzin]
3.stopień [ilość wymaganych godzin]
RT*408080 

*Uwaga dla RT- godziny szkolenia nie obejmują szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy przy promieniowaniu. Jeżeli kandydat nie posiada takiego szkolenia istnieje możliwość odbycia szkolenia w tym zakresie w jednostce certyfikującej (dla każdego stopnia + 8 godzin szkoleniowych).

« Wszystkie certyfikaty