PT - personel badań penetracyjnych - Akredytowany proces certyfikacji.

PT - personel badań penetracyjnych - Akredytowany proces certyfikacji.

Certyfikacja personelu badań nieniszczących 

 Badania, których celem jest sprawdzenie stanu fizycznego, właściwości oraz ewentualnych wad badanego materiału czy wyrobu bez zmian jego cech użytkowych wymagają dużych umiejętności i wiedzy. Dla powodzenia tego typu badań ważne jest, żeby personel odpowiadający za ten proces posiadał kwalifikacje potwierdzone certyfikatem zgodnie normą EN ISO 9712:2022. Polski Instytut Certyfikacji posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu procesu certyfikacji pracowników w tym zakresie. 


Certyfikacja personelu badań nieniszczących według normy PN-EN ISO 9712: 2022 jest prowadzona w następujących metodach oraz stopniach:

 • PT – personel penetracyjne – stopnie certyfikacji 1, 2, 3


Nasz system certyfikacji personelu badań nieniszczących spełnia normę EN ISO 9712:2022, która opisuje dokładną rolę i odpowiedzialność, jaką ponosi jednostka certyfikująca tych pracowników. Osoby uczestniczące w certyfikowanych kursach nabywają potrzebne umiejętności i wiedzę konieczną do wykonywania badań, co potwierdzone jest zdaniem odpowiedniego egzaminu przeprowadzonego w jednym z naszych ośrodków. 

Posiadanie takich uprawnień przez pracowników nobilituje pracodawcę zatrudniającego osoby o potwierdzonej wiedzy i umiejętnościach. Co więcej, ma on pewność, że korzysta z usług osób doskonale przygotowanych do pełnienia powierzonych funkcji. 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą w zakresie certyfikacji personelu badań nieniszczących


Naszym klientom umożliwiamy uzyskanie certyfikatu inspektora NDT w następujących sektorach oraz następujących sektorach wyrobów: 

 • sektory wyrobów: 
 • (c) – odlewy (materiały żelazne i nieżelazne); 
 • (f) – odkuwki (wszystkie typy odkuwek: materiały żelazne i nieżelazne); 
 • (w) – złącza spawane (wszystkie rodzaje spoin i złącza lutowane z materiałów żelaznych i nieżelaznych); 
 • (t) – rury różnych średnic (bez szwu, spawane, materiały żelazne i nieżelazne, włączając w to wyroby płaskie do produkcji rur spawanych); 
 • (wp) – wyroby przerabiane plastycznie z wyjątkiem odkuwek (np. płyty, wałki, pręty); 
 • (p) – materiały kompozytowe 

 • sektory przemysłowe składają się z sektorów wyrobów i obejmują wszystkie lub wybrane wyroby: 
 • (A) – wytwarzanie; 
 • (B) – badania przed- i eksploatacyjne, w tym wytwarzanie; 
 • (C) – utrzymanie ruchu kolei. 

Możliwe warianty certyfikacji 

Metody NDTStopnie certyfikacjiSektory przemysłoweSektory wyrobów
PT1, 2, 3A, B, Cc, f, w, t, wp, p 

Słowniczek: 
Zastosowane skróty-oznaczenia sektorów wyrobów pochodzą od angielskich terminów:

A: Wytwarzanie / Manufacturing contains 

B: Badania przed-i w czasie eksploatacji łącznie z wytwarzaniem/ Pre-and in-service testing which includes manufacturing 

(c) odlewy, (f) odkuwki, (w) wyroby spawane, (wp) wyroby walcowane, (t) rury wraz z wyrobami płaskimi przeznaczonymi do wytwarzania rur zgrzewanych/spawanych (c) castings, (f) forgings, (w) welded products, (wp) wrought products, (t) tubes and pipes, including flat products for the manufacturing of welded pipes 


Kandydat: 

Kandydaci, niezależnie czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą: 


 • Przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu szkoleniowego; 
 • Przedstawić weryfikowalne udokumentowane potwierdzenie, że praktyka została odbyta pod kwalifikowanym nadzorem; 
 • Przedstawić udokumentowane potwierdzenie zdolności widzenia; 
 • Przestrzegać kodeksu etycznego opublikowanego przez jednostkę certyfikującą. Osoba Certyfikowana:

Osoba certyfikowana musi: Przestrzegać kodeksu etycznego opublikowanego przez jednostkę certyfikującą; Przejść coroczne badanie zdolności widzenia, oraz przedłożyć wyniki takiego badania pracodawcy; Powiadomić jednostkę certyfikującą i pracodawcę, jeżeli warunki ważności certyfikacji nie są spełnione. 


Szkolenie:

Kandydat starający się o certyfikację musi przedstawić udokumentowane potwierdzenie (akceptowalne dla jednostki certyfikującej) ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia (zarówno szkolenia teoretycznego, jak i praktycznego) w metodzie, stopniu i sektorze, w którym wnioskuje o certyfikację. Szkolenie musi być zorganizowane zgodnie z wytycznymi podanymi w ISO/TR 25108, natomiast treść programu takiego szkolenia musi być zgodna z wytycznymi CEN/ISO TR 25107. 


Minimalny czas szkolenia

Minimalny czas szkolenia, obejmujący sumaryczną ilość godzin dla szkolenia teoretycznego i praktycznego w danej metodzie, dla stopni 1, 2 oraz 3 podano w Tabeli nr 3.


Tabela 3- Minimalne wymagania w zakresie szkolenia

Metody NDT1.stopień [ilość wymaganych godzin]
2.stopień [ilość wymaganych godzin]
3.stopień [ilość wymaganych godzin] 
PT162424

Informujemy, że od 18.01.2024r. obowiązuje nowa norma 9712:2022. Osoby, które uzyskały certyfikat według 9712:2012, a byłyby zainteresowane certyfikatem wydanym zgodnie z normą 9712:2022 są zobowiązane do uczestnictwa w nowym procesie certyfikacji. 

« Wszystkie certyfikaty