Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych

Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych

Wykaz certyfikowanych kwalifikacji

Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego w grupie Przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym obejmuje specjalistyczny personel:

 • kierownik ruchu urządzenia transportu linowego,
 • maszynista urządzenia transportu linowego,
 • operator peronowy,
 • konserwator urządzenia transportu linowego.

Program szkolenia

Na podstawie określonych przez Polski Instytut Certyfikacji minimalnych czasów szkolenia, ośrodek egzaminacyjno-szkolenowy przygotowuje programy szkolenia. Ośrodki egzaminacyjno-szkoleniowe zobligowane są do realizacji na ich podstawie szkolenia w zakresie certyfikacji. Minimalny czas szkolenia, obejmuje sumaryczną liczbę godzin dla szkolenia teoretycznego i praktycznego dla danej grupy maszyny. Dokładna liczba godzin zajęć została przedstawiona w tabeli.Minimalna liczba godzin szkolenia dla personelu przenośników o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym


l.p.

stanowisko

minimalna liczba godzin szkolenia

teoria

praktyka

suma

1

Kierownik ruchu UTL

16

16

32

2

Maszynista UTL

16

8

24

3

Operator peronowy

16

8

24

4

Konserwator UTL

24

24

48Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny dotyczy wiedzy ogólnej i zasad BHP, budowy, bezpiecznej eksploatacji UTL i wiedzy specjalistycznej dla poszczególnych grup UTL. Podczas egzaminu teoretycznego kandydat rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, to znaczy do każdego z pytań dokonuje wyboru jednej właściwej odpowiedzi z trzech możliwych. Liczba pytań w zależności od stanowiska pracy zawarta jest w tabeli.


l.p.

stanowisko

liczba pytań

ogólnych

specjalistycznych

1

Kierownik ruchu UTL

24

12

2

Maszynista UTL

12

12

3

Operator peronowy

12

6

4

Konserwator UTL

24

24Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny obejmuje:

 • omówienie i sprawdzenie zasad związanymi z bezpieczna obsługą UTL,
 • omówienie i przeprowadzenie zalecanych obsług technicznych,
 • omówienie wymaganych badań i kontroli ruchowych,
 • przeprowadzenie możliwych badań i kontroli ruchowych,
 • omówienie procedury sprowadzenia pojazdu i ewakuacji pasażerów,
 • wykonanie zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez egzaminatora, obejmujących pełne cykle pracy UTL.

Kandydat

Kandydaci, niezależnie czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą:

 • przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu szkoleniowego, w uznanym przez Jednostkę ośrodku egzaminacyjno-szkoleniowym,
 • przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym typie UTL,
 • przestrzegać kodeksu etycznego opublikowanego przez Jednostkę,
 • na podstawie innych przepisów prawnych posiadać odpowiednie do stanowisk pracy uprawnienia.

« Wszystkie certyfikaty