Osobowe koleje linowe

Osobowe koleje linowe

Wykaz certyfikowanych kwalifikacji

Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego w grupie Osobowych kolei linowych obejmuje specjalistyczny personel:

 • kierownik ruchu urządzenia transportu linowego, 
 • maszynista urządzenia transportu linowego, 
 • operator peronowy, 
 • konserwator urządzenia transportu linowego.

Program szkolenia 

Na podstawie określonych przez Polski Instytut Certyfikacji minimalnych czasów szkolenia, ośrodek egzaminacyjno-szkolenowy przygotowuje programy szkolenia. Ośrodki egzaminacyjno-szkoleniowe zobligowane są do realizacji na ich podstawie szkolenia w zakresie certyfikacji. 

Minimalny czas szkolenia, obejmuje sumaryczną liczbę godzin dla szkolenia teoretycznego i praktycznego dla danej grupy maszyny. Dokładna liczba godzin zajęć została przedstawiona w tabeli.


Minimalna liczba godzin szkolenia dla personelu osobowych kolei linowych

l.p.

stanowisko

minimalna liczba godzin szkolenia

teoria

praktyka

suma

1

Kierownik ruchu UTL

24

16

40

2

Maszynista UTL

16

8

24

3

Operator peronowy

16

8

24

4

Konserwator UTL

24

24

48


Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny dotyczy wiedzy ogólnej i zasad BHP, budowy, bezpiecznej eksploatacji UTL i wiedzy specjalistycznej dla poszczególnych grup UTL. Podczas egzaminu teoretycznego kandydat rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, to znaczy do każdego z pytań dokonuje wyboru jednej właściwej odpowiedzi z trzech możliwych. Liczba pytań w zależności od stanowiska pracy zawarta jest w tabeli.l.p.

stanowisko

liczba pytań

ogólnych

specjalistycznych

1

Kierownik ruchu UTL

24

12

2

Maszynista UTL

12

12

3

Operator peronowy

12

6

4

Konserwator UTL

24

24Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny obejmuje:

 • omówienie i sprawdzenie zasad związanymi z bezpieczna obsługą UTL, 
 • omówienie i przeprowadzenie zalecanych obsług technicznych, 
 • omówienie wymaganych badań i kontroli ruchowych, 
 • przeprowadzenie możliwych badań i kontroli ruchowych, 
 • omówienie procedury sprowadzenia pojazdu i ewakuacji pasażerów, 
 • wykonanie zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez egzaminatora, obejmujących pełne cykle pracy UTL.

Kandydat

Kandydaci, niezależnie czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą:

 • przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu szkoleniowego, w uznanym przez Jednostkę ośrodku egzaminacyjno-szkoleniowym, 
 • przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym typie UTL, 
 • przestrzegać kodeksu etycznego opublikowanego przez Jednostkę, 
 • na podstawie innych przepisów prawnych posiadać odpowiednie do stanowisk pracy uprawnienia.

« Wszystkie certyfikaty