Maszyny górnicze

Maszyny górnicze

Wykaz Certyfikowanych kwalifikowanch

Wykaz maszyn i urządzeń według typu urządzenia, w których prowadzona jest certyfikacja w zakresie Maszyn do prac leśnych i obróbki drewna podzielone według typu:L.p.

Podział według typu maszyny

1

Rębaki i rozdrabniacze

2

Forwarder

3

Kombajn zrębowy – harvester

4

Ciągniki leśne i skiddery

5

Mulczery i frezarki do pniProgram szkolenia

Na podstawie określonych przez Polski Instytut Certyfikacji minimalnych czasów szkolenia, przygotowuje programy szkolenia. Ośrodki egzaminacyjno-szkoleniowe zobligowane są do realizacji na ich podstawie szkolenia w zakresie certyfikacji.
Minimalny czas szkolenia, obejmuje sumaryczną liczbę godzin dla szkolenia teoretycznego i praktycznego dla danej grupy maszyny. Dokładna liczba godzin zajęć została przedstawiona w tabeli.L.p.

Grupy maszyn i urządzeń technicznych

Liczba godzin t / p

1

Maszyny leśne

24/16

t- teoria / p - praktykaEgzamin teoretyczny 

Egzamin teoretyczny dotyczy wiedzy ogólnej i zasad BHP, budowy, bezpiecznej eksploatacji maszyn, norm i specjalistycznych zakresów opisanych dla poszczególnych grup maszyn. Podczas egzaminu teoretycznego kandydat rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, to znaczy do każdego z pytań dokonuje wyboru jednej właściwej odpowiedzi z trzech możliwychL.p.

Grupy maszyn i urządzeń technicznych

Liczba pytań o / s

1

Maszyny leśne

12/8

o – ogólne / s – specjalistyczneEgzamin praktyczny 

Egzamin praktyczny obejmuje:

  • sprawdzenie umiejętności związanymi z bezpieczna obsługą maszyn i urządzeń, 
  • przeprowadzenie zalecanych obsług technicznych, 
  • wykonanie zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez egzaminatora, obejmujących pełne cykle pracy maszyn i urządzeń.

Czas egzaminu zależy od rodzaju zadań egzaminacyjnych, dopuszczalny czas realizacji zadań egzaminacyjnych wynosi 30 min.


Kandydat 

Kandydaci, niezależnie czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą: przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu szkoleniowego, w uznanym przez Jednostkę Certyfikującą ośrodku egzaminacyjno-szkoleniowym, przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym typie maszyny, przestrzegać „Zasad etyki” opublikowanych przez Jednostkę, jeżeli wymagają tego inne przepisy prawne, posiadać stosowne uprawnienia.

« Wszystkie certyfikaty